Cách lắp ráp cánh tay robot

<Chú ý, Sản phẩm mua ở shop đã nạp code sẵn, các bạn chỉ cần lắp theo hướng dẫn>

<Trong trường hợp code không hoạt động, thì nạp lại đoạn code ở cuối bài viết này>

15288126954313445a432b6817413451d341ee78592fa1528812549

Lắp ráp theo sơ đồ
Các linh kiện sau
1528812695972ca8556dd090e8fedce0e610f76dd5a931528812644

(1) 20mm x 4

(2) 12mm x 6

(3) 8mm x 20

(4) 6mm x 17

(5) plastic column x 7

(6) nut x 12

(7) motor x 4

(8) Arduino main board x 1

(9) remote sensing expansion board x 1

(10) silica gel gasket x 1

(11) acrylic components of mechanical arm x 28

 

15288127381646c9ef2fdff47636ac2784f183d7396021528812720

 

Bước 2 :base

(1)20mm x 4

(2)9mm x 2

(3) plastic column x 4

(4) nut x 8

15288128455053978b3a4c5947f9cc119527b9f3b7cde1528812744

Screw M3*20 four

 

1528812845299615d8949ff66e6bf2cdab42728da60001528812755

 

Be careful not to exceed the board, then tighten the nut below.

(Cẩn thận không vượt quá bảng, sau đó siết chặt đai ốc bên dưới.)

1528812845503a0f79ac835065f8a5c7c8caaa7dd63411528812771

 

step 3:The first motor

NOTE:The size of the motor is very close to that of the acrylic, so the force must be slow, so as not to break the acrylic.

NOTE:The gap is the location of the line.

(

Bước 3: Động cơ đầu tiên

LƯU Ý: Kích thước của động cơ rất gần với kích thước của acrylic nên lực phải chậm để không làm gãy acrylic.

LƯU Ý: Khoảng trống là vị trí của đường thẳng.

)

 

1528812845946e9ea90f91e7087ab5f4a41de3a889ae71528812828

 

15288128452240ac7f8480e5ecf6da72f70d200d7e8151528812834

 

特别提示:木板材质孔会相对偏大,M3*8的螺丝直接锁木板上可能会偏松,建议使用M3*10或者M3*12的螺丝配合M3的螺母进行固定。其他的地方可以不用M3*10的螺丝,相互调整配合下。或者直接加点胶水固定也可以

Special tips: the hole of wood material will be too large, and M3 * 8 screws may be loose on the board directly. It is recommended to use m3 * 10、m3 * 12  screws and M3 nuts for fixation. (exchange with other positions where m3 * 10、m3 * 12 screws are used.)Or just add some glue to fix it

(Lời khuyên đặc biệt: lỗ của vật liệu gỗ sẽ quá lớn và vít M3 * 8 có thể bị lỏng trực tiếp trên bảng. Nên sử dụng vít m3 * 10, m3 * 12 và đai ốc M3 để cố định. (trao đổi với các vị trí khác nơi sử dụng vít m3 * 10, m3 * 12.) Hoặc chỉ cần thêm một ít keo để cố định)

15288129092409ffbb76ad15eaaea975c0f98616f36bb1528812852

Be careful not to tighten the screws too tightly. It will crack the acrylic board too tightly.
(Cẩn thận không vặn vít quá chặt vì nó sẽ làm nứt tấm acrylic quá chặt.)

152881290972107f0bbf6686ebb72ca8c73ea99be55811528812877

Step 4 :Left arm

(1)12mm x 2

(2)8mm x 3

(3) nut x 2

(4) the screw of the steering gear is one length and one shor

 

Bước 4: Tay trái

(1)12mm x 2

(2)8 mm x 3

(3) đai ốc x 2

(4) vít của thiết bị lái có một chiều dài và một ngắn

1528812988226d1de13321d16ad002c43c09c15edd17d1528812950

152881298861328027ba1ac71399300ddfa1730be296c1528812954 152881298841792092fd5a2b315e3c9e88eac58fcf1161528812961 
152881298833802b6e13eae04f1d7714f3a97247d02f51528812965
Screw M3*8

 1528813137870a9110eceaec4223e3ae4dbf6e8264e5e1528812999 1528813137477a5dfb39be99c4820d6a144c1714bb54b1528813013

After power on, the motor is controlled by a rocker to turn clockwise to the end, so that the direction is consistent with the picture.

Sau khi bật nguồn, động cơ được điều khiển bởi một rocker để quay theo chiều kim đồng hồ đến hết sao cho hướng phù hợp với hình ảnh.

1528813137656c10e03375da4c4e262a20920b7dcff461528813029
When installing a stick, add a gasket in the middle
Khi lắp thanh cần thêm miếng đệm vào giữa

15288131371649456c844ec26b4b81e36f9a5761d95381528813048
 

Yellow to the outside

Power supply 5V 2A charger

Màu vàng ở bên ngoài

Nguồn điện sạc 5V 2A

1528813137295074a922abdeb9047cbe30585d347d1da1528813080

Turn to the rudder counter clockwise
Xoay bánh lái ngược chiều kim đồng hồ

152881313750225c439f0235870fe3e153d6d1f84a8801528813095

Clockwise steering wheel
Vô lăng theo chiều kim đồng hồ

1528813137249e95bc1bd969fefdc79c09a27d64d87c11528813122

Step 5 :Right arm

12mm X 3

8mm x 2

6mm x 1

 

Bước 5: Cánh tay phải

12 mm x 3

8 mm x 2

6mm x 1

1528813186677ed65ab05c88e9b6bfe774a077c0c71861528813148 152881318610220760be3d553b3db48b934af7dd5e1321528813159 1528813187626737135c96ce4c3b6592506a9582d9b5f1528813167 15288131876478f2f43874a18cf78b3be828f609fde2a1528813175 1528813269674fcf97820e83146efaac348c6a3f674cf1528813197

12mm x 2

6mm x 1

Nut x2

 

15288132699937e2e8220202bac25d3eee901b359728e1528813215

15288132698962c54b0bfd8bdb79dde14e77d75c14a311528813222

15288132697637a8d8d9c81e7d6170a038c3419e53c841528813229

First put on the shell and then install the screws. When tightening, do not tighten too tightly.

Đầu tiên lắp vỏ vào sau đó lắp ốc vít, khi siết không nên siết quá chặt.
15288132706267428907b5ae310308d2884037564d45c1528813249

The right arm is put on the shell first and then tightened.

Step 7: right arm + chassis

Tighten the screw and tighten the screw

 

Tay phải đặt vào vỏ trước rồi mới siết chặt.

Bước 7: Tay phải + khung xe

Siết chặt vít và siết chặt vít

152881359030074000899a0f522bab16576716a18845d1528813279 1528813590696ce05162e18a6234950222077541119b11528813286

Step 8: intermediate bracket

Screw the nut first

Bước 8: khung trung gian

Vặn đai ốc trước

1528813590452dd9972eb09c9f2b2b3907fb1cdb4c0c01528813308 152881359078303d41b1d98a9eb6e5892ae2bbaed83691528813316
 

Step 9: complex with the base

The rocker moves to the right, clockwise to the end, and the steering gear is aligned with the picture

Bước 9: phức tạp với cơ sở

Cần gạt di chuyển sang phải theo chiều kim đồng hồ về phía cuối và bánh lái thẳng hàng với hình

15288135906359d9f43680f2ca05d48f1005a3ef547a81528813333

After power on, the rudder line is plugged into the circuit board, and the remote control counterclockwise turns to the end of the steering gear angle and the picture is consistent.

Sau khi bật nguồn, dây bánh lái được cắm vào bảng mạch, điều khiển từ xa ngược chiều kim đồng hồ quay về cuối góc bánh lái và hình ảnh nhất quán.

15288135901654525564e90ba8547c6c6c44493fc42311528813351

step 10 :Branched rod

Two screw M3*6

bước 10: Thanh phân nhánh

Hai vít M3*6

1528813590950a8cfc15f54a2421cdcf2bc1529c6eca01528813366 15288135906273a5986b982a8df6a0509959a1041b6bc1528813379 1528813590223889ea5b97c31eb48b20b82b0bb6bf0841528813394

Shim(double)

Shim (gấp đôi)
15288135907211ca914b13ec1fe0ae189068fe41acb991528813409

step 11 : The last motor

8mm x4

bước 11: Động cơ cuối cùng

8mmx4

1528813591765e0048a7788ca5cc478b6a7b742bc6ed81528813422
The side of the mouth is large and the side is small.
Bên miệng lớn và bên nhỏ.

1528813591699adf9d1d14e86183d3ae9a0b259c9e4b71528813438 1528813591266b0a8db5f96d5bcf37053a1628f7088a11528813444 1528813591761497c90b3606a14db49d7d40e429ba9341528813448

4 M3*8 screws fixed

4 vít M3*8 cố định

 

15288135912544bf491ca154cf89f9a3d1ce46dbf90861528813466 15535972597286660de2edf7c1cf32a7f88614a6cc4e21553597104

 

step 12 : clip

6mm x 3

8mm x 1

bước 12: kẹp

6mm x 3

8mm x 1

1528813591456f9262bc1d8061191e6bfd06732a7d6351528813494 1528813591815dfccf0fd4926fbe365eb301c8e156ce01528813499 1528813591347a08911f4697e4c64ce10a2f91ed5625f1528813506 15535972595574196cd19d42b30b90f824443f1fc07cc1553597168

This step is focused on motors, the same way of operation as before. When the rocker turns left or right, the claw can be opened or closed. Finally, remember to lock the motor’s screw.

Bước này tập trung vào động cơ, cách thức hoạt động tương tự như trước, khi cần gạt quay sang trái hoặc phải, càng có thể mở hoặc đóng, cuối cùng nhớ khóa vít của động cơ.

1528813591496f954202d24a34f164d306f89ba1ad49c1528813536

Install screw M8*8 or 12

Step 13: install the clamp, the rudder is connected to the line

Lắp vít M8*8 hoặc 12

Bước 13: Lắp kẹp, nối bánh lái vào dây

 

152881359187310cda0bed0738f301b1583292df247fa1528813558

1234 corresponding to the position of the rudder in the next picture.
1234 tương ứng với vị trí bánh lái ở hình tiếp theo.
1528813591281497daa31bc49053253fdad59381d45931528813586 

1528813666793d5a9a0eb0397db6fa2486250181aec561528813598
Four gaskets
Bốn miếng đệm
-----------Xong-----------------

----------Code----------------

#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(12, 13); // RX, TX
const int SERVOS = 4;
int PIN[SERVOS], value[SERVOS], currentAngle[SERVOS], MIN[SERVOS], MAX[SERVOS], INITANGLE[SERVOS];
Servo myservo[SERVOS];
int afrom[] = {90, 55, 165}, ato[] = {20, 140, 110}, amiddle[] = {20, 55, 165}, afinal[] = {179,125,95}, aafterfinal[] = {179,55,165};
int DELAYTIME = 200;
int servo_moving[SERVOS] = {0,0,0,0};
boolean stringComplete = false;
int bt_servo = 0;
int bt_move = 0;
int idle = 0;

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
mySerial.begin(9600);

init_Pins();

//auto_mode();
}

void loop() {
move_bt();
move_joy();
}

void init_Pins(){
PIN[0] = 11;
MIN[0] = 0;
MAX[0] = 179;
INITANGLE[0] = 90;
PIN[1] = 10;
MIN[1] = 35;
MAX[1] = 179;
INITANGLE[1] = 90;
PIN[2] = 9;
MIN[2] = 90;
MAX[2] = 179;
INITANGLE[2] = 155;
PIN[3] = 5;
MIN[3] = 0;
MAX[3] = 179;
INITANGLE[3] = 25;

for (int i = 0; i < SERVOS; i++){
myservo[i].attach(PIN[i]);
myservo[i].write(INITANGLE[i]);
value[i] = 0;
idle = 0;
}
}

void move_bt(){
checkSoftSerial();

for (int i = 0; i < SERVOS; i++){
currentAngle[i] = myservo[i].read();

if (servo_moving[i] != 0){
currentAngle[i] += servo_moving[i];
currentAngle[i] = currentAngle[i] > MAX[i] ? –currentAngle[i] : currentAngle[i];
currentAngle[i] = currentAngle[i] < MIN[i] ? ++currentAngle[i] : currentAngle[i];
myservo[i].write(currentAngle[i]);
delay(20);
}
}
}

void checkSoftSerial() {
String str = “”;

if (mySerial.available()){
for (int i = 0 ; i < 2; i++){
str += (char)mySerial.read();
}
// the servo to move
int value = str.toInt();
bt_servo = value / 10;

// the direction to move
int angle = value % 10;
if (angle == 2) bt_move = 1;
else if (angle == 1) bt_move = -1;
else bt_move = 0;

servo_moving[bt_servo] = bt_move;
}
}

void move_joy(){
for (int i = 0; i < SERVOS; i++){
value[i] = analogRead(i);
currentAngle[i] = myservo[i].read();

if (value[i] > 612) {
idle = 0;
if (currentAngle[i] > MIN[i]) –currentAngle[i];
} else if (value[i] < 412) {
idle = 0;
if (currentAngle[i] < MAX[i]) ++currentAngle[i];
} else {
++idle;
}

if (idle == 100){
myservo[i].detach();
}
}

for (int i = 0 ; i < SERVOS; i++){
if (!myservo[i].attached()) myservo[i].attach(PIN[i]);
myservo[i].write(currentAngle[i]);
}

delay(20);
}

void auto_mode(){
for (int i = 0; i < 2; i++){
closeclaw(false);
armfromto(afrom, ato);
closeclaw(true);
delay(DELAYTIME);
armfromto(ato, amiddle);
delay(DELAYTIME);
armfromto(amiddle, afinal);
closeclaw(false);
delay(DELAYTIME);
armfromto(afinal, aafterfinal);
delay(DELAYTIME);
armfromto(aafterfinal, afrom);
delay(DELAYTIME);
}
}

void armfromto(int *arrf, int *arrt){
int lp[3], seg = 3, sign;

for (int i = 0; i < 3; i++){
lp[i] = abs((arrt[i] – arrf[i])/seg);
}

//delay(DALAYTIME);
for (int i = 0; i < 3; i++){
sign = arrt[i] – arrf[i] > 0 ? 1 : -1;
for (int j = 0; j < lp[i]; j++){
myservo[i].write(arrf[i]+j*seg*sign);
delay(20);
}
delay(DELAYTIME);
}
}

void closeclaw(boolean op){
if (op){
myservo[3].write(5);
} else {
myservo[3].write(30);
}
}
5/5 - (1 bình chọn)